Πίνακας αποτελεσμάτων προκήρυξης με αρ.πρωτ.:94/5-11-19  

“Το «Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer–Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού […]

Προκήρυξη Α.Π.: 94/5-11-19

Το «Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer–Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού […]