Οι Στόχοι της Εταιρείας Alzheimer

 1. Η ενθάρρυνση και η στήριξη της επιστημονικής έρευνας για τα αίτια, την πρώιμη διάγνωση, την θεραπεία και την προφύλαξη από τη νόσο Alzheimer.
 2. Οι οργανωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο φορέων πολιτείας που διαμορφώνουν την Οικονομική Πολιτική και την Πολιτική στον χώρο της υγείας, ώστε να αυξηθεί η πολιτική συμπαράσταση σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Να αυξηθεί η εγρήγορση από Ιατρικό Προσωπικό, παραϊατρικές οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες και Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα.
 3. Η ενθάρρυνση της συγγραφικής εκπαιδευτικής δραστηριότητα, που θα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στους φροντιστές ατόμων πασχόντων από τη νόσο Alzheimer.
 4. H δημιουργία ομάδων έρευνας, διάγνωσης και θεραπείας των διαφόρων μορφών άνοιας, οι οποίες θα αποτελούνται από γιατρούς (νευρολόγους, ψυχιάτρους, γεροντολόγους), ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α., και θα έχουν σαν σκοπό την ζωντανή ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για τις εξελίξεις στην έρευνα, θεραπεία και την φροντίδα των ασθενών, αναπτύσσοντας πρότυπα βελτιωμένης περίθαλψης.
 5. Η συγκρότηση ομάδων υποστήριξης συγγενών και παροχής συμβουλών, οι οποίες θα ασχολούνται με τα προβλήματα που δημιουργούνται στις οικογένειες των ασθενών. Ο βασικός άξονας των δραστηριοτήτων είναι η κάλυψη των πρωτογενών αναγκών των ασθενών και των φροντιστών.
 6. Η παροχή αμοιβαίας βοήθειας στα μέλη των οικογενειών των ασθενών, προκειμένου να μειωθεί το κοινωνικό, οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από τη μακροχρόνια φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από άνοια.
 7. Η διενέργεια εισηγήσεων ενημέρωσης και ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται σε συγγενείς-φροντιστές ατόμων με νόσο Alzheimer, αλλά και σε ειδικούς υγείας, με κύριο περιεχόμενο τα προβλήματα των οικογενειών, την φαρμακευτική αγωγή, μαθήματα αυτοεξυπηρέτησης, εκπαίδευσης προσωπικού, φροντίδας και ενημέρωσης για τα νέα επιτεύγματα στον συγκεκριμένο χώρο. Η προώθηση, επίσης, της δημοσιοποίησης των κοινωνικών αναγκών του προσβληθέντα πληθυσμού, η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να εξοικειωθεί με το πρόβλημα.
 8. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ενεργοποίηση των φυσικών κοινωνικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού της για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των ασθενών της περιοχής.
 9. Η προαγωγή των επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων, που αφορούν άμεσα Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια πρόληψη της άνοιας και που στοχεύουν στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με νόσο Alzheimer.
 10. Η προάσπιση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικής αξιοπρέπειας ατόμων με νόσο Alzheimer.
 11. Η συνεργασία με Νομαρχίες, Δήμους, Μητροπόλεις και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. με τη συνυποβολή, την υποστήριξη και την προώθηση των κοινωνικών προγραμμάτων τους.
 12. Η συνεργασία με άλλους φορείς (Κρατικούς, Πανεπιστημιακούς, ιδιωτικούς κ. λ. π.), καθώς κα με διεθνείς Οργανισμούς και επιστημονικά Ιδρύματα (Π.Ο.Υ., UNESKO, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κ.λ.π.) με σκοπό την προώθηση προγραμμάτων ερευνητικών, ενημερωτικών και άλλων συναφών με τους στόχους της