Πίνακας αποτελεσμάτων προκήρυξης με αρ.πρωτ.:94/5-11-19  

“Το «Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-AlzheimerΧανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»,

ανακοινώνει οτι κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βαθμολόγησης  των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για την πλήρωση των θέσεων:

 

-ΠΕ Ψυχιάτρων ή Νευρολόγων (1 θέση)

ΠΕ Ψυχολόγων (1 θέση)

TE Κοινωνικής Εργασίας (1 θέση)

 

εκπονήθηκε ο πίνακας επιλογής προσωπικού ως εξής:

Πίνακας αποτελεσμάτων προκήρυξης με αρ.πρωτ.:94/5-11-19

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντί αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης της αίτησης που έχουν δοθεί στους αιτούντες από το Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer   ”