Προκήρυξη Α.Π.: 94/5-11-19

Το «Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer» λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-AlzheimerΧανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης (4 ωρών) πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ως κατωτέρω:

ΠΕ Ψυχιάτρων ή Νευρολόγων μία (1 θέση)

ΠΕ Ψυχολόγων μία (1 θέση)

TE Κοινωνικής Εργασίας (1 θέση)

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την 25η Νοεμβρίου 2019. Η αναλυτική προκήρυξη και η  αίτηση διατίθενται από το Ινστιτούτο (Χρυσοπηγής 60- Χανιά) και από την ιστοσελίδα  www.alzheimer-chania.gr. Πληροφορίες: 2821076050, e-mail: inerekal@otenet.gr.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ