Εκπαίδευση - Ειδίκευση
Άνοια τύπου Alzheimer: προτάσεις για διασύνδεσn στnν κοινότητα


6. Εκπαίδευση - Ειδίκευση


6.1. Συγκρότηση πιστoπoιηµένων φορέων εκπαίδευσης αναφορικά µε τη νόσο Alzheimer και γενικότερα τις άνοιες, όπου θα παρέχονται επιµορφωτικά σεµινάρια σε ειδικούς υγείας (γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές κ.λ.π.), σε οικογένειες ανοϊκων ασθενών / φροντιστές και σε εθελοντές υποστήριξης των ανοϊκών ατόµων. Μετά το πέρας των επιµορφωτικών σεµιναρίων θα παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συµµετέχοντες.

6.2. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, θα µπορούσε να εισαχθεί ειδικό µάθηµα για τις άνοιες στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα (Ιατρικής, Ψυχολογίας, Φυσικής Αγωγής) καθώς και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Κοιν. Εργασίας, Επισκ. Υγείας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής), µε δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε χώρους διάγνωσης και περίθαλψης ανοϊκών ασθενών. Μακροπρόθεσµα, µία συνεργασία µε τα προαναφερόµενα πανεπιστηµιακά και τεχνολογικής κατεύθυνσης τµήµατα, θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία σε επίπεδο Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης (Master Level) µιας ανάλογης ειδικότητας για τις άνοιες.